Mobilność Edukacyjna - portugalia

Image

Dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) osoby uczące się zawodu mogą zdobyć dodatkowe umiejętności praktyczne w ramach projektu:

„Z Przodkowa do Portugalii po praktykę w branży IT”

Z przyjemnością informuję o kolejnym naborze na czterotygodniowy staż do Portugalii dla naszych uczniów.
Realizacja wyjazdu odbędzie się w lipcu 2022.
W rekrutacji mogą brać uczniowie branży informatycznej i graficznej ( również uczniowie obecnych klas IV).
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić poniższy formularz rekrutacji i z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia lub spełnienie kryteriów i złożyć w sekretariacie.
Formularz rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna, w składzie:

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektor szkoły
 • nauczyciele: przedmiotów zawodowych informatycznych i graficznych oraz języka angielskiego
na specjalnym posiedzeniu oceni:
 • pismo motywacyjne złożone przez kandydata
 • umiejętności zawodowe oraz zachowanie - oceniane na podstawie ocen
 • poziom znajomości języka angielskiego (przynajmniej dobry) - na podstawie przeprowadzonych ustnych testów językowych oraz ocen z ubiegłego semestru
 • polsko-angielsko-portugalski słowniczek przygotowany przez kandydata z minimum 50 wyrazami dotyczącymi terminologii zawodowej i codziennej - ocenimy dzięki niemu zaangażowanie w naukę języków obcych
 • rok kształcenia - widzimy u uczniów starszych klas większą potrzebę na odbycie praktyk zawodowych
 • przygotowanie prezentacji na temat Portugalii, zaangażowanie w prace na rzecz szkoły oraz udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych - wykorzystując to kryterium ocenimy zainteresowanie zawodem, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • status materialny uczestników - chcemy dać większe szanse uczestnikom pochodzącym z rodzin o niskim lub bardzo niskim statusie materialnym
Każdy z uczestników projektu musi posiadać jeden z dokumentów potwierdzających ich tożsamość osobową: dowód osobisty lub paszport oraz kartę ubezpieczania zdrowotnego EKUZ ważną na czas wyjazdu.

W wyjeździe mogą wziąć udział tylko uczniowie zaszczepieni lub gotowi zaszczepić się w terminie do miesiąca przed wyjazdem.
Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, ubezpieczanie, miejsce odbywania stażu, podróż i wyżywienie. W czasie wolnym organizowane są wyjazdy m.in. do Lizbony .

Zadaniem uczestnika jest branie udziału w przygotowaniu do wyjazdu, realizacji stażu w firmie portugalskiej, prowadzeniu dokumentacji projektowej, umieszczaniu informacji na stronie projektu, wykonaniu sprawozdania ze stażu, przygotowanie prezentacji z efektów i opracowanie newslettera.

Harmonogram rekrutacji:

 • 1-11.03.2022 składanie formularza rekrutacyjnego z załącznikami
 • 11.03.2022 test z języka angielskiego
 • 18.03.2022 – ogłoszenie wyników naboru
 • 18-22.03. 2022- termin odwołania się od wyników
 • 21-24.03.2022- nabór uzupełniający w przypadku wolnych miejsc
 • 25.03.2022- ogłoszenie wyników

Uczestnicy będą promować projekt PO WER, szkołę oraz region i upowszechniać rezultaty:

 1. Przygotują prezentację multimedialną na temat udziału w projekcie i zaprezentują ją w swoich miejscach praktyk oraz na forum szkoły podczas różnych uroczystości m.in. zakończenia roku szkolnego 2019/2020, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 2020/2021, uroczystości przekazania dokumentów.
 2. Opracują i wydrukują foldery informujące o projekcie - przekażą je w miejscach praktyk oraz m.in. w czasie Dni Otwartych szkoły - dla uczniów szkól podstawowych i ich rodziców
 3. Opracują słownik polsko-angielsko-portugalski składający się ze wszystkich słówek, zwrotów, wyrażeń, których nauczyli się na etapie rekrutacji (przygotowanie 50 słówek przez każdego kandydata jest jednym z zadań rekrutacyjnych), na etapie przygotowania językowego (kolejne 150 słówek) oraz podczas pobytu w Portugalii (każdy uczestnik nauczy się nowych słówek i zwrotów - w innym otoczeniu, w kontakcie z innymi ludźmi. Powinien zapisać w dzienniku praktyk co najmniej 30 nowych zwrotów w czasie trwania mobilności, 1 dzień=1 słówko/zwrot). Słownik będzie zawierał zarówno słownictwo potoczne, jak również branżowe. Słownik w wersji elektronicznej oraz "do druku" będzie wykorzystywany do przygotowania językowego kolejnych mobilności w szkole. Będzie udostępniony na zasadzie otwartej licencji na stronie www szkoły, aby każdy zainteresowany mógł z niego korzystać. Zostanie też przekazany głównemu partnerowi, który udostępni go swoim partnerom w Portugalii. Wówczas taki słownik, w wersji wydrukowanej, wyłożony w zakładzie pracy może być pomocą w komunikowaniu się praktykantów z całej Polski z mentorami. Ten "twardy" rezultat trafi więc do bardzo szerokiego grona odbiorców - w zagranicznych zakładach i do uczniów polskich szkół oraz każdego użytkownika Internetu korzystającego z naszej strony www.
 4. Opracują plakat promujący projekt i szkołę, który przekażą w miejscach praktyk. Jego odbiorcą będą wszyscy odwiedzający i pracownicy.
 5. Napiszą artykuł do gazetki szkolnej o swoich doświadczeniach na praktykach zagranicznych, o możliwościach spędzania wolnego czasu, kulturze portugalskiej i nabytych kompetencjach.
 6. Umieszczą na stronie www szkoły i Facebooku zdjęcia, filmy, prezentacje, które będą również rezultatami "twardymi" projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz rekrutacji

Wypełnione dokumenty wraz załącznikami można składać w sekretariacie szkoły do 11 marca 2022r.

Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli